Dbaj o serce

Migotanie przedsionków – istotny czynnik ryzyka wystąpienia udaru mózgu!

Migotanie przedsionków jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu-zwiększa ryzyko jego wystąpienia aż pięciokrotnie. Ponadto udary u pacjentów z migotaniem przedsionków mają cięższy przebieg kliniczny oraz obarczone są większą śmiertelnością, a także ryzykiem ukrwotocznienia ogniska niedokrwiennego w mózgu. Chorzy z migotaniem przedsionków są zazwyczaj starsi i mają więcej innych chorób towarzyszących, co również pogarsza ich rokowanie.

 

Ważna profilaktyka

Przede wszystkim ważne jest wczesne rozpoznanie migotania przedsionków. W tym mogą pomóc badania okresowe, wykonywanie badań EKG, a także samokontrola pacjentów, np. kiedy odczuwamy kołatania serca lub jego nieregularne bicie, należy zgłosić się do lekarza w celu wykonania odpowiednich badań. Kluczowe jest także leczenie przeciwzakrzepowe. W trakcie migotania przedsionków w uszku przedsionka tworzą się skrzepliny, które po urwaniu wędrują do aorty, następnie do tętnic domózgowych co może spowodować ich zamknięcie i w efekcie końcowym udar niedokrwienny mózgu. Obecnie dysponujemy kilkoma skutecznymi lekami, które należy w tym celu stosować. Leki przeciwpłytkowe, takie jak aspiryna, w niewielkim stopniu zapobiegają udarowi niedokrwiennemu. U pacjentów z migotaniem przedsionków powinny być stosowane tzw. leki antykoagulacyjne. Mamy tu 2 rodzaje leków: antagonistów witaminy K (warfaryna, acenokumarol) oraz leki bezpośrednio hamujące kaskadę krzepnięcia. Należą do nich: dabigatran, rywaroksaban, apiksaban i niedostępny w Polsce – edoksaban. W porównaniu z antagonistami witaminy K powodują one przede wszystkim mniej działań niepożądanych pod postacią krwotoków wewnątrzczaszkowych. Tym niemniej wszystkie leki przeciwzakrzepowe zmniejszają ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego. Z uwagi na fakt, że ich stosowanie niesie za sobą również ryzyko krwawień, pacjenci powinni być regularnie monitorowani. Ponadto, w migotaniu przedsionków należy również dążyć do normalizacji rytmu serca, aczkolwiek nie jest to aż tak konieczne jak stosowanie leków przeciwzakrzepowych. Normalizację rytmu serca można osiągnąć poprzez podawanie leków antyarytmicznych, bądź poprzez zabiegi uszkodzenia nieprawidłowych dróg przewodzenia w sercu, czyli tzw. ablację. W ostatnich latach zaproponowano również implantację specjalnych urządzeń do uszka lewego przedsionka jako potencjalnego źródła powstawania materiału zatorowego. Metoda ta jednak jest jeszcze stosunkowo słabo przebadana, choć może być ciekawą alternatywą, zwłaszcza u pacjentów nie mogących przyjmować leków przeciwzakrzepowych.

 

Udar mózgu – główny powód niepełnosprawności u ludzi po 40. r.ż.

W Polsce co 8 minut ktoś doznaje udaru. Rocznie dotyka on 70 tys. osób, 30 tys. z jego powodu umiera. Udar to obecnie trzecia przyczyna zgonów i główny powód niepełnosprawności u ludzi po 40. roku życia. Według autorów The Burden of Stroke Raport, który został ogłoszony w 2017 roku w Parlamencie Europejskim, 820 tys. mieszkańców Unii Europejskiej w 2035 r. dozna udaru mózgu. Eksperci z King’s College w Londynie, którzy przygotowali raport prognozują, że w Unii Europejskiej pomiędzy 2015 a 2035 rokiem możemy spodziewać się 34-procentowego wzrostu liczby udarów. Obecnie doznaje go ponad 613 tys. osób rocznie. Szacowany całkowity koszt leczenia udarów mózgu w UE w 2015 r. wyniósł 45 mld euro. Prognozy wskazują, że koszty te będą rosły, bo liczba osób przewlekle chorych po udarze wzrośnie do 2035 r. o 25 proc. (z 3,7 mln do 4,6 mln). Burden of Stroke Raport wskazuje na ogromne dysproporcje w opiece nad pacjentami dotkniętymi udarem w poszczególnych państwach europejskich. Nawet w tych krajach, gdzie ta opieka jest na dobrym poziomie, nie ma kompleksowego systemu wsparcia pacjentów po udarze oraz ich opiekunów. Od wielu lat Fundacja Udaru Mózgu zwraca uwagę na potrzebę wypracowania modelu standaryzacji opieki nad pacjentem po udarze mózgu. To bardzo ważne, aby pacjenci w całej Polsce mieli równy dostęp do nowoczesnego leczenia i rehabilitacji. W chwili obecnej obserwujemy znaczne dysproporcje w regionalnym dostępie do tych świadczeń. Obszarem, który wymaga zdecydowanych i długofalowych działań jest profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych. Większość z nas zaczyna troszczyć się o swoje zdrowie dopiero wtedy, gdy odczuwamy pierwsze symptomy choroby. Taki sposób myślenia o zdrowiu należy zmienić. Prowadzona przez Fundacje Udaru Mózgu kampania Zapobiegam.pl ma skłonić Polaków do stałego dbania o swoje zdrowie i kontrolę jego stanu. Nie żyjemy tylko dla siebie. Otaczają nas nasi bliscy. Jeżeli nie zaczniemy dbać o swoje zdrowie również oni będą ponosili skutki tych zaniedbań. Każdy z nas powinien mieć swój własny Plan dla Zdrowia w trosce o siebie i swoją rodzinę. Organizacje takie jak nasza na pewną będą w tym pomagać. Zachęcam do odwiedzenia strony www.fum.info.pl

 

Poznaj objawy udaru mózgu! Wiedza, która może uratować życie.

Jednym z najbardziej kluczowych elementów dla ratowania życia i dalszego leczenia osób z udarem mózgu jest znajomość jego objawów. Poziom wiedzy społeczeństwa na temat podstawowych objawów udaru mózgu oraz czynników wywołujących tę trudną w leczeniu chorobę jest wciąż niski. Szybkość rozpoznania pierwszych objawów i czas interwencji medycznej z włączeniem odpowiedniego leczenia jest bardzo istotnym czynnikiem warunkującym stopień uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, a w dalszej konsekwencji poziom niepełnosprawności chorego. Niestety udar mózgu w naszym kraju jest w dalszym ciągu pierwszą przyczyną trwałej niepełnosprawności, która w ogromnym stopniu wyklucza chorych z życia społecznego. Możemy tego uniknąć. Zapamiętajmy: UDAR – Usta wykrzywione, Dłoń opadnięta, Artykulacja utrudniona, Rozmazane widzenie. Stowarzyszenie Udarowcy – Liczy się Wsparcie jako organizacja, która w Polsce zrzesza największą liczbę osób po udarze mózgu, wspiera zarówno osoby dotknięte chorobą, jak i propaguje wiedzę związaną z profilaktyką i prewencją. Cykliczne spotkania, warsztaty, organizacja wydarzeń kulturalnych to tylko niewielka część szerokiego zakresu działań stowarzyszenia w kierunku aktywizacji osób po udarze do życia w społeczeństwie. W 2017 roku Stowarzyszenie otrzymało Nagrodę Zaufania Złoty Otis za wkład w działania na rzecz osób po przebytym udarze mózgu oraz za szerzenie wiedzy dotyczącej profilaktyki pierwotnej i wtórnej. Stowarzyszenie „Udarowcy – liczy się wsparcie” może pochwalić się wieloma autorskimi ogólnopolskimi akcjami edukacyjnymi takimi jak: „Rozpoznaj Reaguj Udaremnij”, „U-DAR”, które poprzez różnorodne formy komunikacji propagują wiedzę na temat udaru mózgu. Ponadto Stowarzyszenie we współpracy z firmą Boehringer Ingelheim, jako pierwsze w Polsce, rozpoczęło interaktywne warsztaty z zakresu wiedzy o udarze mózgu wśród dzieci ze szkół podstawowych w całej Polsce. Od 2012 roku Stowarzyszenie „Udarowcy – Liczy się wsparcie” wraz z Fundacją Udaru Mózgu oraz firmą Boehringer Ingelheim jest partnerem największej, ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dotyczącej udaru mózgu „STOP UDAROM”, w ramach której odbywają się m.in. bezpłatne badania profilaktyczne, akcje informacyjne dla społeczeństwa i mediów, działa też strona internetowa zawierająca najważniejsze informacje o udarze mózgu www.stopudarom.pl Zachęcam również do odwiedzenia strony www.udarowcy.com.pl