Regulamin serwisu

Warunkiem korzystania z serwisu internetowego Dbajozdrowie.info („Serwis”) oraz uzyskania świadczeń usług drogą elektroniczną („Usługi”) jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu („Regulamin”). W przypadku braku akceptacji poniższych zasad, należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu i opuścić jego środowisko.

A. Postanowienia ogólne
1. Właścicielem Serwisu i jego administratorem jest: Medical Media Solutions Sp. z o.o., ul. Cynamonowa 23/2, 05-509 Józefosław, NIP: 123-12-96-975, posiadająca adres poczty elektronicznej kontakt@medicalms.pl („Właściciel”).
2. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba odwiedzająca Dbajozdrowie.info.
3. Korzystanie z Serwisu przez użytkownika jest bezpłatne.
4. Właściciel w każdej chwili, z przyczyn zewnętrznych, będących poza jego kontrolą, w szczególności w przypadku awarii systemów informatycznych zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dostępu do Serwisu.
5. Jakakolwiek informacja dotycząca produktów znajdujących się w zasobach Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego. Jakiekolwiek odniesienia (linki) do innych stron internetowych nie stanowią wskazania Właściciela do ich użytkowania przez użytkowników Serwisu.
6. Korzystanie z Serwisu nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania Internetu. Jakiekolwiek działanie użytkownika Serwisu nie może naruszać praw osób trzecich oraz być związane z zamieszczaniem treści bezprawnych.
7. Naruszeniem zasad Regulaminu będzie również publikowanie treści związanych z popełnieniem, próbą popełnienia lub przygotowaniem do popełnienia czynu zabronionego.
8. Właściciel jest uprawniony do usunięcia w każdym czasie wszelkich treści pochodzących od użytkowników, które w jego opinii naruszają postanowienia Regulaminu.

 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zawartość reklam publikowanych w Serwisie i wykorzystanie danych zamieszczonych w reklamach.B. Regulacje dotyczące zdrowia
  1. Udzielane informacje z uwagi na ich świadczenie przez Internet nie zastąpią wizyty lekarskiej, podczas której prowadzona jest dokumentacja lekarska, przeprowadzane jest badanie lekarskie, szczegółowy wywiad z pacjentem i pełna diagnostyka.
  2. Udzielane informacje stanowią jedynie informację medyczną poglądową (mającą na celu zastąpienie ewentualnych poszukiwań w literaturze medycznej określonych problemów medycznych, w celu łatwiejszego i szybszego dostępu do informacji) niewiążącą użytkownika w żaden sposób i niemogącą decydować o zasięgnięciu lub niezasięgnięciu porady lekarskiej.
  3. Użytkownik w celu postawienia diagnozy i uzyskania leczenia powinien zasięgnąć osobistej porady lekarskiej, podczas której zostanie zbadany.
  4. Wszelkie informacje, publikacje, opinie prywatne zamieszczone w Serwisie lub otrzymane w ramach świadczonych usług przez Serwis mają charakter tylko informacyjny i dodatkowy. Żadnej z zamieszczonych lub uzyskanej informacji i/lub odpowiedzi lekarzy lub specjalistów nie należy rozumieć jako:
  – udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152) i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) oraz badania pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152),
  – wskazań dotyczących stosowania produktów leczniczych,
  – wskazań dotyczących sposobu używania wyrobów medycznych,
  – braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych i podjęcia terapii,
  – informacji, według której produkty lecznicze posiadają wyłącznie lub głównie właściwości kosmetyków, środków spożywczych lub innych artykułów konsumpcyjnych,
  – stawiania diagnozy oraz wskazywania terapii.
  5. Wszelkie decyzje dotyczące zastosowania produktów leczniczych, sposobu leczenia, wyboru terapii wskazanych w Serwisie powinny być poparte fizyczną, osobistą konsultacją z lekarzem.
  6. Wszelkie produkty lecznicze, których „skrócone informacje o leku” zostały zamieszczone w Serwisie, zostały dopuszczone do obrotu na podstawie ważnych decyzji, wydanych przez właściwe organy administracyjne.
  7. Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane przez Właściciela w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.
  8. Serwis nie udziela informacji o produktach farmaceutycznych, w tym badaniach klinicznych, wyrobach medycznych, pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, w zakresie zdrowia psychicznego, na temat warunków i zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o środkach odurzających, a także o czynnościach lekarskich stanowiących przestępstwo uregulowane w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny.
  9. Użytkownik nie jest pacjentem w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  C. Warunki techniczne
  1. Warunki techniczne, jakie muszą być spełnione do rejestracji i korzystania z Serwisu, to:
  – sprawnie działająca przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub nowsza, Mozilla Firefox lub Opera,
  – zainstalowanie wtyczki do odtwarzania plików multimedialnych Flash 8 lub nowszej.

  D. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu użytkownik może zgłaszać do administratora poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@medicalms.pl lub inną formę o ile treść żądania będzie przedstawiona w sposób pozwalający na jej analizę i ustosunkowanie się przez Właściciela.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Właściciela w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.