Zdrowe nerki

Wstydliwy problem

Zakażenia układu moczowego należą do najczęstszych infekcji bakteryjnych atakujących ludzi. Czy istnieje sposób, aby się przed nimi chronić?

Zakażenie układu moczowego nie jest jednolitą chorobą. Tym mianem okre­śla się grupę schorzeń dotyczących róż­nych części dróg moczowych. Mogą one wy­stępować w postaci ostrej, jako pojedyncze incydenty oraz przewlekłej z okresami remisji i nawrotów. Zakażenia dróg moczowych dzie­limy na: zapalenie cewki moczowej, pęcherza moczowego, gruczołu krokowego, odmied­niczkowe zapalenie nerek oraz bezobjawową bakteriurię, czyli stan, w którym stwierdza się obecność bakterii w moczu przy braku obja­wów chorobowych. Z wyjątkiem odmiednicz­kowego zapalenia nerek, które niesie ryzyko trwałego uszkodzenia nerek pozostałe postaci z reguły przebiegają łagodnie nie powodując konsekwencji dla naszego zdrowia.

Kłopotliwe bakterie

Ponad 95% zakażeń układu moczowego wy­wołują bakterie żyjące w jelitach, takie jak pałeczka okrężnicy (Escherichia coli), bakterie gramm – ujemne: Proteus, Klebsiella, Entero­bacter, Pseudomonas. Bakterie te przedostają się przez cewkę moczową do pęcherza tzw. drogą wstępującą (w 98.%), rzadziej drogą krwiopochodną. Organizm posiada wiele mechanizmów obronnych przed zakażeniem. Podczas oddawania moczu strumień moczu wypłukuje bakterie, które znalazły się w dro­gach moczowych. Osiedlanie się bakterii hamowane jest również dzięki szczególnym właściwościom komórek nabłonka wyście­łającego drogi moczowe i dzięki kwaśnemu odczynowi moczu. W sytuacji osłabienia wy­mienionych mechanizmów obronnych orga­nizm staje się bardziej podatny na osiedlanie się i namnażanie bakterii w drogach moczo­wych, a w konsekwencji na wystąpienie zaka­żenia. Osłabienie opisanych mechanizmów obronnych może wystąpić w sytuacji utrud­nionego odpływu moczu i jego zalegania w drogach moczowych np. u kobiet w okre­sie ciąży i połogu oraz u starszych mężczyzn z przerostem gruczołu krokowego.

Istotna profilaktyka

Nie należy lekceważyć infekcji, ponieważ szczególnie te nawracające znacznie zwięk­szają ryzyko uszkodzenia miąższu nerek, ale też zaburzenia ich funkcji w przyszło­ści. Zwykle potrzebna jest odpowiednio dopasowana antybiotykoterapia. Dlatego tak ważne jest działanie prewencyjne. Nie bagatelizując pierwszych sygnałów możemy uchronić się przed zapaleniem pęcherza moczowego. Pomaga w tym wczesna tera­pia, którą możemy zastosować bez wizyty u lekarza jak i odpowiednio wcześnie roz­poczęte leczenie środkami zawierającymi furaginę, które są dostępne bez recepty. W ramach uzupełnienia tego leczenia mo­żemy wspomóc się preparatami z apteki zawierającymi żurawinę, które zakwasza­ją mocz. Jest to niezwykle istotne, ponie­waż kwaśne pH działa bakteriostatycznie i utrudnia kolonizację układu moczowego przez bakterie. Jeśli właściwe leczenie zo­stanie szybko włączone, objawy choroby ustępują w ciągu kilku dni, a rokowanie jest pomyślne. Bardzo często poprawa na­stępuje już w ciągu 1-2 dni od rozpoczę­cia leczenia.